Wednesday, July 21, 2010

TAROMBO dan SILSILAH TONDANG


Disusun oleh : Jonny Tondang/Cijantung

Dengan dukungan Lembaga Silsilah Indonesia yang diketuai Prof. Dr. B.A. Simanjuntak (UNIMED), telah dilakukan penelitian untuk menggali silsilah Tondang di Simalungun tahun 1989-1990. Metode yang digunakan dengan content analysis (kajian kepustakaan), focus group discussion (FGD) dan indepth interview (wawancara mendalam) kepada sejumlah informan kunci yaitu tokoh Tondang yang paling dituakan di Simpang Hinalang, Hinalang, Sihalpe, Sibidik, Nagori Purba, Huta tano, Sukadame, Medan pakon Jakarta.
Dari hasil kajian ilmiah tersebut tidak ditemukan silsilah atau data yang valid tentang silsilah Tondang. Walaupun diragukan kebenarannya, ada beberapa versi yang ditemukan yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan diskusi lebih lanjut, yaitu Versi Manorsa (Purba), Versi Sihombing Lumbantoruan bersama Girsang, Versi Takengon sebagaimana leluhur Purba Pak-pak (Parultop) dari Tungtung Batu (Dairi), dan Versi Bakkara. Versi Sihombing Lumbantoruan dapat dilihat pada Pohon Silsilah Sihombing.

Toga Purba

Salah satu pendapat yang cukup valid dan representatif adalah Versi Manorsa (Purba). Berdasarkan informasi dari Tokoh Purba bahwa Tondang berasal dari Purba Parhorbo. Toga Purba merupakan anak dari Raja Sumba.

Toga Sumba berasal dari Tipang. Dua do niombah ni Sumba tubuni Siboru Bunga Pandan aima botoni Lontung, aima Toga Simamora pakon Toga Sihombing. Hun Tipang pindah ma sidea hu Lumban Sipagabu na adong i atas ni Bakara. Adong do tiga (onan) ijia na margoran Sipagabu, isuan do ijai hayu dapdap na songon panjangkitan ni demban. Dua do binuat ni Toga Simamora, na parjolo lang marniombah, tapi niombah tubu ni inang na paduahon adong do tolu, aima Purba, Manalu, pakon Debataraja.

Pusok do uhurni inang na parlobei ai alani lang marniombah, lang tarpaida-ida sa imbangni na marniombah tolu halak, gabe laho ma ia itadingkon ma huta Lobu Sipagabu mandoppakkon hasundutan. Diihuthon Toga Simamora ma pargotongni ai ai holong do uhurni mangidahsi ge pe lang marniombah.

Mantadi ma side i Dolog Sanggul, matektek ma sanggul ni inang ai, alani ai do ase ianan ai igorani Dolog Sanggul. Hanjai ma si dea mardalan tombus hu dompak hasundutan (arah Dairi) manlewati harangan bulu, gabe igorani ma huta ai Sibuluan. Itorushon sidea ma mardalan dompak Dolog Pinapan, buei do batu ijai, ai do ase igorani huta ai Batuna Godang. Dokah do sidea marhuta ijai, ipadearma soponi, ima i topi ni Aek Sirahar. Buei do tubu hau rambe ijai, ai do ase huta ai igorani Rambe. I kehen ni huta ai domma adong parlobe marhuta marga Pardosi. Dob dokah ialop Toga Purba ma boru ni Pardosi bahen parinangonni na patoluhon. Tubu ma anak humbani boru pardosi on, ibahen ma goranni Somerham. Niombah ni Somerham tolu halak , mambuat goran sarupa pakon abangni ase podas sidea pajumpang, aima Purba, Manalu, Debataraja. Kuat dugaan pinompar ni natolu niombah ni Somerham on do marserak huta arah Dairi (Tungtung Batu/Purba Pakpak), Singkil (Cibro) pakon Aceh Takengon. Op. David Tondang (Simpang Hinalang) meyakini bahwa Tondang berasal dari Takengon.

Ia Toga Purba na hun huta Lumban Sipagabu, dong do tolu niombahni aima Sipantomhobol, Parhorbo, pakon Sigulang Batu. Niombah ni Sipantomhobol adong tolu aima Tuan Didolog, Pargodung, pakon Baligeraja. Nombah ni Sigulang Batu aima Partaliganjang. Niombah ni Parhorbo adong do tolu halak ai ma Parhoda-hoda, Marsahan Omas, Tuan Manorsa.
Niombah ni Toga Manalu aima Mangara Ruben pakon Mangara Dolog. Niombah ni Mangara Ruben aima Sorimanggu, Rumagorga, Sigukgukhi, Rumaijuk pakon Ruma Hole. Niombah ni Mangara Dolog aima Ruma Butar.

Niombah ni Toga Debata Raja aima Sanggu Marpasang. Niombah ni Sanggu Marpasang adong tolu halak aima Babiat Nainggol, Sampetua pakon Marbulang.

Tuan Manorsa Sebagai Salah satu Alternatif

Tuan Manorsa (anak ketiga dari Parhorbo) marhuta i Simargalung ai ma di Lobu Sunuk Huta Tinggi (i dolog ni huta Bakkara). Mangalop boru ma ia ijai, aima boru Pasaribu Habeahan ai ma boru ni Raja Ompu Lamak Nabolon Pasaribu. Tolu niombahni hunbani boru Pasaribu Habeahan on, aima Sorta Malela, Ompu Taraim pakon Ompu Soimbangon. Adong do pusaha hun bapani aima torsa-torsa ni hadatuon, alaniin do ase igorani ia Tuan Manorsa. Parjudi pakon datu do anggo Tuan Manorsa. Kuat dugaaan bahwa Pustaha Hadatuon Tuan Manorsa terakhir diterima oleh Ompu Hilang atap ompu Parhabonaron hun Sibidik.

Mambuat boru ma muse Tuan Manorsa aima boru Tamba, ai ma boru ni datu Parngongo hun Tamba. Marianan ma sidea on i huta Sitogi Tonggi Simamora. Totop do martinggili Tuan Manorsa pakon parinangonni ai, boru Pasaribu, pala do ibunuh inang boru Pasaribu ai. Alani biarni mangidah simatuani, lari ma ia rup pakon boru Tamba hu huta Pollung Marbun Habinsaran. Alai anggo anakni na tolu ai aima tubuni boru Pasaribu itadinghon do i huta Simargalung. Tubu ma anak ni Tuan Marnorsa na hun boru Tamba i Pollung, ibahen ma goranni Tuang Sunggu Raja atap Raja Binuang.

Ala totap ringis Raja Ompu Lamak Nabolon Pasaribu mangidah Manorsa, pala do ia mangeaki Manorsa hu huta Pollung huta ni Marbun, gabe lintun ma Tuan Manorsa hu huta ni simatuani na paduahon ai i Tamba. Itinggalhon do saparangguan Ogung Sibadar i huta Pollung. Kuat dugaan bahwa ogung on terkhir isimpan i harangan Sibadar Huta Tano. Di huta Tamba, tubu ma use sada anak na igorani Raja Ginomgom atap Raja Hinokhop. Goran turut do in alani tubuh ibagas gomgoman ni oppungni.

Pardalanan Tuan Manorsa hu Simalungun

Selain hadatuon, marburu dohot marultop do horja ni Tuan Manorsa. Sada panorang iultop ma sada anduhur bombon, sai ipaihut-ihut do parhabang ni manuk-manuk on dompak Simalungun. Sada panorang das ma ia i Saribudolog na igorani Hinalang Nabolag (antara Hinalang pakon Huta Tanoh), janah dapotsi do anduhur in ijia. Iseat ma anduhur bombon in, ipadarat ma boruranni, janah dapotsi ma ome na porngis. Isuan ma omein, alani napu/lombut ni tanoh ijia, iidah ma tubu ome in dear, marbuah jenges. Mangidah jenges ni tanoh ijia, sihol ma ia marhuta i Hinalang Nabolag. Mulak ma ia hu Tamba mangolop pargotong ni aima boru Tamba. Tapi dopkonsi das ia i Tamba, jumpahsi ma parinangonni ai na ibagas na boritan, parah do naboritni. Lang dokah, marujung goluh ma boru Tamba. Ge pe sonai pusok ni uhurni, domma sada uhur ni pindah hu Simalungun tano panuanan ome ai. Marhata sidear-dear ma ia hubani simatuani, hata partinggalan hubani simatuani, iboan ma anak ni nadua in hu huta Saribudolog. Tapi anggo anak ni natolu na humbani Boru Pasaribu tading do i huta Simargalung.

Dob piga-piga ari dokohni, mangareben ma ia hu Haranggaol manandanghon hadatuon pakon mantondur. I tongah robean in adong do huta namargoran Huta Suah naginomgoman ni Raja Simbolon. Mandapothon huta in hona udan ma Tuan Manorsa, gabe laho ma ia mantadi i huta Suah hu rumah ni Raja Simbolon. Ipataridahsi ma hadatuan ni hubani Raja Simbolon. Heran do parhuta ai ijia mangidah hadatuon ni Manorsa, mangidah in gabe ibahen Simbolon ma ia helani. Saut ma Tuan Manorsa gabe helani Raja Simbolon, alani ai pindah ma ia pakon dua niombahni (Tuan Sunggu Raja pakon Raja Hinokhop) hu huta Suah. Lang adong niombah hunbani boru Simbolon, tapi inang on do anggo napabanggal-banggalhon Sungguraja pakon Hinopkop. Lang piga dokah, gabe saut ma Manorsa gabe Tuan Huta Suah. Dokah do Tuan Manorsa nasongon raja i Huta Suah sonai age pinomparni, aima Tuan Sunggu Raja pakon Hinokhop. Dob dokahni margantih ma raja ijia ibahen ma gorani huta ai Purba Saribu. I Purba Saribu do anggo kuburan ni Tuan Manorsa. Domma dua hali makam ai irehab, aima taon 1936 pakon 1974.

Raja Hinokhop

Lang dapot data na aktual ise-ise do pinompar ni Tuan Sunggu Raja i Simalungun. Tapi anggo pinompar ni anggini, aima Raja Hinokhop sada do aima Ompu Bara. Niombah ni Raja Bara aima Tondang pakon Tambun Saribu. Niombah ni Tambun Saribu aima Binangara, Dolog Uluan pakon Partibi.

Lang adong data na akurat ise do pinompar ni Tondang. Adong mangkatahon tolo niombah ni Tondang, aima Silopak, Sihalpe, pakon SiHutatano. Huta ni Silopak aima daratan tanjung (topi tao) antara Sihalpe pakon Nagori. Pinompar ni Tuan Silopak, aima Nagori pakon Sibidik. Sada pinompar ni Nagori laho marhuta hu Nagori Purba. Anggo pinompar ni Sibidik adong do dua aima Pangihutan pakon Ompu Mirta. Ompu Mirta marhuta i Sukadame.

Pinompar ni Ompu Pangihutan aima sada dalahi aima Ompu Hilang pakon botoni adong 8 (ualuh) halak. Pinompar ni Ompu Hilang atap ompu Parhabonaron adong 4 (opat) pakon sada botoni. Naopat halak ai aima Ompu Jonggalam, Ibrahim, Jarmahodong pakon Jaidam. Tinggal do i Shalpe anggo Ompu Jonggalam pakon Jarmahodong, tapi anggo Ompu Jarmahodong pakon Jaidam marhuta do i Hinalang.

Lang adong data na akurat ise-ise do pinompar ni Tondang. Ase porlu ma namin isusun ise-ise do pinompar ni natolu niombah ni Tondang, aima pinompar ni Silopak, Sihalpe, pakon Huta Tano.

No comments:

Post a Comment